02/444 72 55, 0888 259 001 bn.sofia@gmail.com

Проект Литий-България

През последните 5-6 години дружеството е стартирало свой нов иновативен проект „Литий – България” с оглед изясняване на възможностите и установяване на най-перспективните площи за търсене на бор-литиеви орудявания от типа на тези като в находище „Jadar”, Централна Сърбия, отстоящо само на 300 km от българската граница.

Като се имат предвид геотектонската позиция и спецификата в пространствено-временната изява на установените индикативни прогнозни белези за B-Li орудявания тип „Jadar”, като най-интересен регион за търсене и прогнозиране на подобен тип обстановки на българска територия се разглежда региона на Югозападна България.

Проведеният сравнителен тектонски, литостратиграфски, палеостратиграфски и геохроноложки анализ, дава основание да се счита, че като най-актуална и потенциална перспективна среда за формирането на бор-литиеви орудявания в Югозападна България съществува в обхвата на няколко литостратиграфски нива, представляващи сладководни битумолитни отложения, локализирани в Бобовдолския, Пернишкия, Брежанския, Ораново-Симитлийския, Кюстендилския и Сухострелски палеоген неогенски басейни.

С проведените предварителни ревизионни геоложки изследвания бяха локализирани и повърхностно опробвани най-актуалните литостратиграфски хоризонти, потенциални носитeли на B-Li орудявания.

Галерия