02/444 72 55, 0888 259 001 bn.sofia@gmail.com

БН–КОНСУЛТ ИНЖЕНИРИНГ

Геология, търсене, проучване, добив и първична преработка на полезни изкопаеми

За „БН – КОНСУЛТ ИНЖЕНИРИНГ“

Дружеството „БН – КОНСУЛТ ИНЖЕНИРИНГ“ ООД е регистрирано през 1999 г. в гр. София, непосредствено след приемането на новия Закон за подземните богатства на България, създаващ възможност за по-голяма динамика и навлизане на по-значими инвестиции в проучването и добива на минерални и скални суровини в България.

Основен предмет на дейност на Дружеството е изследователска, проектантска, конструкторска, инженерингова и сервизна дейност в областта на: геологията, геофизиката, екологията, търсенето, проучването, добива и първичната преработка на полезни изкопаеми.

Висококвалифицирани професионалисти с богат изследователски и практически опит

Услуги

  • Регионални и локални геоложки проучвания;
  • Експертна оценка и извличане на актуална архивна геоложка информация;
  • Анализ;
  • Подготовка на всички необходими документи;
  • Проектиране на геологопроучвателни дейности;
  • Реализиране на комплексни геологопроучвателни проекти;
  • Икономическа оценка;

Виж всички

“БН – КОНСУЛТ ИНЖЕНИРИНГ” ООД е вашият партньор от интереса ви към определени минерални и скални суровини до придобиване на концесионни права за техния добив.