02/444 72 55, 0888 259 001 bn.sofia@gmail.com

Метални суровини

Работещите и привлечени в дружеството геолози имат значителен опит в областта на търсенето, проучването и прогнозирането на различни типове метални полезни изкопаеми и преди всичко на полиметални (Ag-Pb-Zn-Cu), медно-порфирни и златни коренни находища и добив на злато в ареалите на Родопския масив (Лъкинско, Давидковско, Спахиевско рудни полета), Осоговска планина (Руенско рудно поле), Южен Пирин, Централно и Западно Средногорие, Краището, Западен и Централен Балкан.

През различни периоди от време дружеството ни е работило по някои по-нови конкретни и иновативни проекти за търсене и проучване на златоносни и среброносни руди в районите на мина Злата, Голяма Раковица, Диканите – Ярлово, Плана планина, Говежда, Сребърница, Персенк и т.н.