02/444 72 55, 0888 259 001 bn.sofia@gmail.com

Услуги

 • Регионални и локални геоложки изследвания; интерпретация на геоложки и геофизични данни за целите на пронозирането на полезни изкопаеми;
 • Експертна оценка и извличане на актуална архивна геоложка информация (фондови материали и публикувани данни);
 • Анализ на комплексната геоложка информация и локализиране на възможно най-перспективните площи за проучване на нови находища;
 • Подготовка на всички необходими докумети за стартиране на процедури за придобиване на права за проучване на желаните от клиента суровини пред оторизираният за целта държавен орган;
 • Проектиране на геологопроучвателни дейности за докaзване на запаси от определени минерални и скални суровини;
 • Реализиране на комплексни геологопроучвателни проекти (специализирано геоложко картиране, геофизика, сондиране, документиране, опробване и анализиране на взетите проби, топогеодезични работи), изготвяне и защита на геоложки доклади с изчисляване на запаси за различни видове суровини пред оторизираният държавен орган;
 • Икономическа оценка на минни проекти, геостатистическа оценка на запасите и ресурсите на минерални суровини, предпроектни и проектни проучвания за минно-добивната промишленост;
 • Правна и финансово-икономическа обосновки, необходими при концесионни процедури;
 • Инженерно-геоложко и геотехническо проучване и контрол на строителни площадки;
 • Хидрогеоложки проучвания – търсене, проучване и оценка на подземни и термални води и геотермална енергия; сондажни услуги във връзка с подземните води;
 • Консултации в областта на националното законодателство, свързано с проучване и добив в минната промишленост;