02/444 72 55, 0888 259 001 bn.sofia@gmail.com

Техногенни находища

В резулта на интензивния добив и преработка на металните суровини през (50-те-60-те години) в различни райони на България са депонирани изключително много и разнообразни отпадъчни продукти от добива, първичната и вторичната преработка на добитите руди (полиметални, медно-молибденови, железни, неметални суровини –барит, с присъствието на злато-сулфидна минерализция и т.н.).

Поради различни видове несъвършенства и недоокомплектоване на технологичните схеми на преработка една не малка част от основните метали (Cu, Pb, Zn, Au, Ag, Cd и др.) i по-голямата или почти цялата гама от редки и разсеяни елементи е депонирана във вид на фини фракции отпадък в различни (затворени или частично рекултивирани понастоящем) хвостохранилища.

Дружеството ни е стартирало един свой проект, който има за цел установяване на локалитета, мащабите, правния статус и спецификата на веществения състав на някои от най-интересните техногенни отпадъци в България, депонирани основно в хвостохранилища, рудни и безрудни отвали и т.н. и възможните съвременни и комплексни екологосъобразни подходи за тяхното последващо специализирано преработване с оглед извличане на всички възможни ценни метали и неметален субстрат и търсене на възможност за реализиране на съвременна безотпадна технология.

Галерия