02/444 72 55, 0888 259 001 bn.sofia@gmail.com

Строителни материали

В зависимост от конкретните интереси на нашите клиенти (заинтересовани строителни компании) дружеството ни има възможност, необходимите знания, специалисти и техника за установяване, получаване на необходимите разрешения от компетентните държавни органи и извършване на целия необходим комплекс от геологопроучвателни работи за проучване на различни типове строителни суровини –  пясъци, баластра, различни типове трошени каменни фракции (доломити, варовици, андезити, базалти, диабази и т.н.) – изходен материал за производство на бетони, варови разтвори, а както и за използването им при строителството на скоростни ЖП трасета и съвременни пътища. За свои клиенти през различни периоди от време дружеството ни е проучило различни типове находища на пясъци, варовици, доломити и т.н., които вече са въведени в експлоатация

През последните 10 години дружеството ни е стартирало два свои нови проекта: проект „Лени” (в района на Вакарел) и проект „Зелентата скала” (в района на Самоков) за проучване и концесиониране на диабазов тип скална маса, изходна суровина за производство на най-устойчивите трошени каменни фракции за строителство на съвеременни скоросни ЖП трасета и разнообаразни по категория пътища.