02/444 72 55, 0888 259 001 bn.sofia@gmail.com

Проект Глория

Дружеството ни проучи ново находище „ГЛОРИЯ” на индустриални  минерали (глауконитови пясъчници) – изходна суровина за производство на натурално глауконитово минерално брашно – екологично чист безхлорен калиев тор за селското стопанство с доказано комплексно значение за подобряване структурата, макроелементите, микроелементите и водния баланс на почвата, а от там за увеличаване както на добиваните селскостопански продукти, така и за подобряване на тяхната качествена характеристика, при дългосрочно запазване характеристики на наторяваните почви за един много дълъг период от време.

Доказани са запаси и ресурси от 17 милиона m3 изходна глауконитова суровина в землището на с. Мало Пещене и Голямо Пещене, община Враца на площ от 519 dka

Приложение на глауконитовата суровина

Изходна суровина за производство на екологично чист безхлорен калиев тор за селското стопанство

Благодарение на своите специфични свойства (слоиста структура и активни катиони) глауконитът представлява изключително ценна суровина с различни предназначения в селското стопанство за производство на естествени минерални торове с комплексно многофакторно въздействие. Възниква закономерно въпросът –„за сметка на какво би могло да се получава такава висока ефективност на глауконита?”.

Множеството изследвания и практически опит в световен мащаб свидетелствуват, че това е възможно поради следните механизми на въздействие върху почвата и растенията:

 • Глауконитът е източник не само на макрохранителни елементи за растенията (K, Na, P), а преди всичко средство за подобряване структурата на почвата и съхраняване на почвената влага.
 • Високата отделителна повърхност на глауконита му позвлява да сорбира йони и равномерно да ги разпределя в период на вегетация, повишавайки темпа на ефективност на минералния тор.
 • В никакъв случай не следва да се подценява и обстоятелството, че в глауконита присъстват редица микроелементи ( Co, Zn, Mn и др.), които могат да оказват стимулиращо въздействие върху ръста и цялостното развитие на растенията.
 • Високата поглъщаща и йонообменна способност на глауконита повишава водозадържащите му свойства, което съдейства за по-продължителното и по-ефективно използване на хранителните елементи, съдържащи се в почвата.

Глауконитовите пясъчници привличат вниманието вече в много страни с ниската себестойност на продукта, високите стойности на калия и възможността за освобождаването на лесноусвоими съединения в продължение на много дълъг период от време.

Като се има предвид натрупания световен и местен опит в изследването, преработването и употребата на глауконита в различни сектори на селското стопанство, проученото глауконитови пясъчници от находище „Глория” следва да се разглеждат като изходна суровина за производство на естествен комплексен глауконитов тор с многофакторно влияние не само с набогатяване на почвите с хранителни (K, P, Mn) и микроелементи (Cu, Zn, Mg, B, Fe и др.), но и с изключително значение за подобряване на нейната структура, препятствайки износа на летливи вещества, съхранява влагата, стимулира ръста и понижава заболеваемостта на растенията и то за един сравнително дълъг период от време 20-25 г.

Ø  Други възможности за използване на глауконитовите пясъчници като изходен индустриален тип суровина

Благодарение на своите специфични свойства (наличие на оцветяващи окиси, активни катиони и слоиста структура) глауконитът представлява ценна изходна суровина с различни предназначения и в много други сектори на промишлеността и селското стопанство:

 • В селското стопанство – животновъдството, птицевъдството и рибовъдството глауконитът се използва в качеството на актуална хранителна добавка. Той подобрява обменните процеси, повишава смилаемостта и усвояването на храната, снижава концентрацията на амоняка, микротоксините и другите токсични компоненти, образуващи се в организма; при птиците регулира взаимоотношението на Ca и Na и подобрява снабдяването на организма с Fe. Внасянето на глауконит във водоемите оказва стимулиращо действие върху развитието на фитопланктона и ускорява темпа на растеж на рибните популации.
 • В строителството и строителните материали:
  • като пигмент при производството на бои, устойчиви на киселини и светлина (фасадни бои и бои, използвани в цименто- и бетонопроизводството);
  • в стъкларската промишленост – производство на различни видове цветни стъкла;
 • Водоснабдяването – като химичен абсорбент за омекотяване на твърди води.
 • В захарната, бирената, винената и текстилната промишленост – като омекотител на твърдите води.