02/444 72 55, 0888 259 001 bn.sofia@gmail.com

Глини

Бентонит

Съществува достатъчно надеждна информация и безспорни прогнозни белези за в различни участъци главно в Източни Родопи за проучване и концесиониране на нови находища на бентонитов тип глинеста суровина

Огнеупорни глини

В близкото минало на територията на България са проучени много и най-разнообразни по състав и предназначение находища на различни видове мергели и глини за производство на керамични изделия. Някои от тези находища и близки до тях перспективни площи могат да бъдат допроучени в съответствие със съвременните изисквания, след което да се търси възможност за придобиване на концесия за тяхното разработване.